Minimalna stawka godzinowa

Okiem inspektora

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieniona ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.) zawiera nowe pojęcie minimalnej stawki godzinowej obok dotychczas obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 

Do czasu nowelizacji tej ustawy dolna granica wysokości wynagrodzenia dotyczyła tylko i wyłącznie pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę (bez względu na rodzaj umowy i czas jej obowiązywania), powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Ustawa stanowi, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

REKLAMA

​​

 

PRZYKŁAD

W 2016 r. pracodawca zatrudniał pracowników zarówno na podstawie umów o pracę, jak i umów-zlecenia przy pracach porządkowych. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie mogło być niższe niż 1850,00 zł brutto, natomiast wynagrodzenie osób świadczących pracę na podstawie umów-zlecenia mogło być kształtowane dowolnie, również poniżej 1850,00 zł.

 

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczane do wynagrodzeń osobowych), z wyjątkiem:

  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (również określonego w formie ryczałtu),
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (również określonego w formie ryczałtu),
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • nagrody jubileuszowej.

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2000,00 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również premie, nagrody, wszelkiego rodzaju dodatki (stażowe, funkcyjne, za języki obce, za niepalenie tytoniu itp.).

 

PRZYKŁAD

W umowie o pracę określono, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie godzinowe w wysokości 8,00 zł za godzinę brutto oraz premia w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek brygadzistowski w wysokości 500,00 zł. W czerwcu wynagrodzenie pracownika wyniosło brutto 2180,00 zł i było wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

8,00 zł  × 168 godzin = 1344,00 zł
1344,00 zł  × 25%  = 336,00 zł
1344,00 zł + 336,00 zł + 500,00 zł = 2180,00 zł

Jeżeli pracownik pracował w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, wynagrodzenia otrzymanego z tego tytułu nie należy wliczać do limitu wynagrodzenia minimalnego.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika byłoby niższe niż stawka minimalna, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. wprowadziła nowe pojęcie – minimalnej stawki godzin...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy