Bezprawne zwolnienie z pracy

Okiem inspektora

Co to znaczy, że działanie pracodawcy jest bezprawne? Pracodawca zachowuje się bezprawnie wtedy, gdy działa niezgodnie z prawem lub nie dopełnia obowiązku wynikającego np. z przepisów prawnych lub orzeczeń sądowych.

W przypadku zwolnienia pracownika z pracy bezprawność działania pracodawcy może się odnosić do:

 • niezachowania wymaganej formy oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 • braku przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę,
 • wskazaniu nieprawdziwej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę,
 • braku pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy,
 • zastosowaniu niewłaściwego okresu wypowiedzenia, krótszego niż wymagany,
 • braku współdziałania z organizacją związkową,
 • naruszenia przepisów o ochronie trwałości stosunku pracy w przypadku pracowników objętych szczególną ochroną.

Forma oświadczenia 

Kodeks pracy w art. 30 § 3 stanowi, że oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Dotyczy to każdego rodzaju umowy o pracę. Niezachowaniem formy pisemnej będzie przekazanie oświadczenia, np. w formie ustnej, faksem lub e-mai-
lem (bez podpisu kwalifikowanego).

POLECAMY

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2016 r. (sygn. akt: II UK/280/15): Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 k.p.). Oświadczenie w takiej formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wstąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.

Treść pisma 

Na podstawie art. 30 § 4 pracodawca jest zobowiązany do wskazania w piśmie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Niewskazanie przyczyny jest błędem formalnym. Pracodawca w praktyce nie może się od niego uwolnić. Można próbować naprawić błąd poprzez doręczenie pracownikowi kolejnego pisma określającego przyczynę wypowiedzenia, ale nie spowoduje to usunięcia braku w pierwotnym oświadczeniu o wypowiedzeniu (rozwiązaniu) umowy. Bardziej skutecznym sposobem jest złożenie pracownikowi oświadczenia o odwołaniu złożonego wcześn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy