Wynagrodzenie gwarancyjne

Okiem inspektora

Wynagrodzenie za pracę to świadczenie majątkowe o charakterze okresowym, przysługujące za pracę świadczoną na podstawie stosunku pracy, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju, ilości i jakości pracy.
 

Wynagrodzeniem nie są świadczenia:

REKLAMA

​​

 • wyrównawcze, które nie „odwzajemniają” pracy, lecz wyrównują ubytki w majątku pracownika w związku z pozostawianiem w stosunku pracy (np. diety, zwrot kosztów podróży);
 • odszkodowawcze (np. odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy).

Pod pojęciem wynagrodzenia ze stosunku pracy (nawiązanego na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru) będziemy rozumieć:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • premie i nagrody,
 • nagrody jubileuszowe,
 • świadczenia w naturze (tzw. deputaty),
 • wszelkie dodatki do płac (stażowy, funkcyjny, za pracę w warunkach szczególnych, za pracę w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, za znajomość języków obcych itp.).

 

Pracodawca ma obowiązek terminowej wypłaty prawidłowo wyliczonego wynagrodzenia, a pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Zgodnie z art. 282 Kodeksu pracy każdy, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę, obniża jego wysokość lub dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Na podstawie art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt APa 29/12): Samo pozostawanie w stosunku pracy nie jest podstawą do uzyskiwania wynagrodzenia. Jeżeli pracownik nie wykonuje pracy, to do nabycia przez niego prawa do wynagrodzenia niezbędne jest istnienie przepisu szczególnego lub postanowienia umowy, które przyznają mu to prawo. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy ma bowiem charakter wypłaty gwarancyjnej, która zawsze musi mieć konkretną podstawę prawną.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2011 r. (sygn. akt III PK 62/10): Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną
(art. 80 zdanie pierwsze k.p.), natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (zdanie drugie tego przepisu). Oznacza to, że jeżeli praco...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy