Wszystko o funduszu świadczeń socjalnych

Okiem inspektora

Jak prawidłowo tworzyć ZFŚS i jak właściwie wydatkować środki pieniężne?

Posiłkując się uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 października 2012 r. (sygn. akt: III AUa 1698/11), należy przyjąć, że: „(…) Fundusz świadczeń socjalnych jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin. Jest on wyrazem funkcji społecznej zakładu pracy, zaś jego adresatem są rodziny (a nie tylko pracownicy) o najniższych dochodach”.

REKLAMA

​​

Z definicji tej wynika, że choć odpisy dokonywane są przez pracodawcę na wszystkich zatrudnionych, ze środków Funduszu będą korzystać tylko pracownicy, których sytuacjach materialna lub rodzinna wymaga wsparcia.

Środki Funduszu pracodawca ma obowiązek gromadzić na specjalnie do tego przeznaczonym rachunku bankowym, jednocześnie administrując jego środkami.

Odpisy na ZFŚS

Środki pieniężne Funduszu pochodzą z tzw. odpisów naliczanych na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku u pracodawcy. Są dwa rodzaje odpisów:

 1. podstawowy (obligatoryjny):
 • na zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy, 
 • na zatrudnionych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, 
 • na pracowników młodocianych;
 1. zwiększenia fakultatywne (uznaniowe):
 • na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
 • na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę, 
 • na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego (dla pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy).

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2017 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r., tj. od kwoty 3161,77 zł, np.:

 • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy:

37,50% z 3161,77 = 1185,66 zł

 • na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (w oparciu o ustawę o emeryturach pomostowych):

50,00% z 3161,77 = 1580,89 zł 

 • zwiększenie uznaniowe na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, lub na każdego emeryta i rencistę, nad którymi zakład sprawuje opiekę:

6,25% z 3161,77 zł = 197,61 zł

 

W zakładzie pracy 1 stycznia 2017 r. zatrudnionych jest 59 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, jedna osoba przebywa na urlopie wyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy