Prawne konsekwencje spóźnień

Okiem inspektora

Przestrzeganie czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika. Pracodawca określa (na ogół w regulaminie pracy) systemy i rozkłady czasu pracy, okresy rozliczeniowe czasu pracy, sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Kodeks pracy w art. 100 § 2 wymienia niektóre z obowiązków pracownika, który w szczególności zobowiązany jest do:

REKLAMA

​​

  • przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  • przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

Przestrzeganie czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika. Pracodawca określa (na ogół w regulaminie pracy) systemy i rozkłady czasu pracy, okresy rozliczeniowe czasu pracy oraz sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Każdy nowo zatrudniany pracownik powinien być zapoznany z treścią regulaminu pracy przed podjęciem pracy (art. 1043 k.p.).

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: VIII Pa 65/17): „(…) O godzinach pracy pracowników decyduje pracodawca. Pracownik jest zobowiązany – w myśl art. 100 § 2 pkt 1 k.p. – przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy (…)”.

Obowiązek przestrzegania czasu pracy oznacza, że pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy: w wyznaczone dni i godziny (punktualne przybycie do pracy i pozostawanie w niej do końca dniówki roboczej w wyznaczone dni). Pracownik nie może samowolnie, bez wiedzy i zgody przełożonego, opuszczać stanowiska pracy. 

Pracownik powinien potwierdzać przybycie i obecność pracy zgodnie z przyjętymi u danego pracodawcy zasadami, np. własnoręcznym podpisem na liście obecności, „odbiciem” karty elektronicznej, osobistym zameldowaniem przybycia u bezpośredniego przełożonego itp. 

Zasady usprawiedliwiania spóźnień 

„Punktualność jest grzecznością królów”, a… obowiązkiem pracownika. Kwestie usprawiedliwiania nieobecności w pracy na poziomie ogólnym reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dochodzą do tego uregulowania wewnętrzne (np. regulamin pracy). 

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy