Pracownik pod wpływem alkoholu lub narkotyków - Procedura działania pracodawcy

Prawo pracy

W zakresie zapewniania BHP mieści się uprawnienie pracodawcy do kontroli stanu świadomości pracowników stawiających się do pracy. Niemniej w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie przysługuje zbyt wiele narzędzi reakcji, które może zastosować w momencie, kiedy na stanowisku pracy w zakładzie pracy stawi się pracownik znajdujący się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – wręcz przeciwnie, można by rzec, że ustawodawca wypowiedział się w tym temacie niezwykle skąpo.

Obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

REKLAMA

​​

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy na gruncie przepisów prawa pracy jest zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z dyspozycją art. 207 Kodeksu pracy pracodawca jest m.in. zobowiązany:

  • chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie,
  • kontrolować wykonanie tych poleceń,
  • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Podejrzenie nietrzeźwości w miejscu pracy

Należy wskazać, że pojęcia „stanu po użyciu” oraz „stanu nietrzeźwości” zostały zdefiniowane w art. 46 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo wskazuje na obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo wskazuje na obecność w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Jak już wyżej wskazano, oczywistą pochodną ww. obowiązku zapewniania BHP w miejscu pracy jest obowiązek opisany w art. 17 us...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy