Pracownik a renta chorobowa

Okiem inspektora

Polski system ubezpieczeń społecznych przewiduje możliwość wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku niezdolności lub utraty zdolności do pracy zarobkowej i utraty żywiciela rodziny.

Po spełnieniu określonych warunków, można pobierać rentę:

REKLAMA

​​

 • z tytułu niezdolności do pracy

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolny do pracy,
 • ma wymagany okres składkowy (np. okres zatrudnienia) i nieskładkowy (np. okres pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustalania tych okresów;
 • z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Renta ta przysługuje niezależnie od posiadanego stażu ubezpieczeniowego (ubezpieczenie wypadkowe);

 • szkoleniową

Przysługuje osobie w stosunku, do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie; okres pobierania renty szkoleniowej wynosi 6 miesięcy i pod pewnymi warunkami może ulec przedłużeniu (nie dłużej niż o 30 miesięcy) lub skróceniu;

 • rodzinną

Przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (także pomostowej) lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

 • socjalną

Przysługuje wyłącznie osobom, które osiągnęły pełnoletność i które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia) albo w trakcie studiów doktoranckich lub asp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy