Podstawowy i dodatkowe urlopy wypoczynkowe pracowników

Okiem inspektora

Prawo do płatnej przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jest jednym z podstawowych przywilejów zatrudnienia pracowniczego. Urlop wypoczynkowy, bo o nim mowa, gwarantowany w wymiarze podstawowym przez Kodeks pracy – 20 lub 26 dni roboczych, może wynosić więcej na podstawie przepisów szczególnych.

[1] Podstawowy urlop wypoczynkowy
Zagadnienia ogólne

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Zagadnienia związane z podstawowym urlopem wypoczynkowym uregulowane są w Kodeksie pracy.
Urlop jest to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił fizycznych i psychicznych pracownika.
 Prawo do urlopu jest prawem osobistym, niezbywalnym i nie podlega dziedziczeniu. Oznacza to, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, przenieść go na innego pracownika. Wszelkie umowy czy też zobowiązania pracownika w zakresie niewykorzystywania czy zrzeczenia się urlopu są nieważne i nie pozbawiają pracownika prawa do urlopu.
W momencie śmierci pracownika prawo do urlopu przekształca się w roszczenie majątkowe ze stosunku pracy.
Prawo do urlopu jest uprawnieniem pracowniczym i przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby wykonujące pracę nakładczą mają prawo do urlopu na podstawie przepisów szczególnych.
Prawo do urlopu nie zależy od rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy. Powstaje z samego faktu pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu.
Nie mają prawa do urlopu osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, agencyjnej). Postanowienia zawarte w takich umowach mogą przewidywać, że osobom świadczącym pracę na ich podstawie będzie się należał czas wolny bez prawa do wynagrodzenia lub z prawem do wynagrodzenia, ale nie będzie to urlop wypoczynkowy.

REKLAMA

​​

Prawo do urlopu

Na podstawie przepisów prawa pracownik ma prawo do urlopu:

  • corocznego – po nabyciu prawa do pierwszego urlopu, pracownikowi w każdym kolejnym roku kalendarzowym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego (pod warunkiem zatrudnienia);
  • nieprzerwanego – w zasadzie pracownik powinien wykorzystywać jednorazowo cały urlop. Jedynie na jego wniosek urlop może być podzielony, jedna z jego części powinna być wtedy nie krótsza niż 14 dni kalendarzowych;
  • płatnego – za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował, i dotyczy to zarówno stałych, jak i zmiennych składników wynagrodzenia;
  • udzielanego w naturze – pracownik powinien fizycznie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy