Najczęstsze błędy pracodawców

Okiem inspektora

Najczęściej skupiamy się na tym, co nam wolno – na naszych uprawnieniach – dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jednak zdecydowanie ważniejsza jest świadomość tego, czego nam robić nie wolno. W tym artykule omówię najczęściej popełniane przez pracodawców błędy na etapie rekrutacji i w stosunku do już zatrudnionych pracowników.

Żądanie zaświadczenia o niekaralności

Pracodawca może żądać od kandydata do pracy (na etapie rekrutacji) i od pracownika (już po zatrudnieniu) ściśle określonych danych. Jakie to są, dane określa art. 221 Kodeksu pracy:

REKLAMA

​​

 • od osoby ubiegającej się o zatrudnienie można żądać podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • od pracownika podania dodatkowo danych:
 • miejsca zamieszkania,
 • numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • innych danych osobowych pracownika,
 • danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych;
 • pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż wymienione wcześniej, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Artykuł 221 k.p. nic nie wspomina o zaświadczeniu o niekaralności. Generalna zasada jest taka, że pracodawca nie może żądać zaświadczenia o niekaralności – chyba że wymóg niekaralności kandydata do pracy lub pracownika wynika z przepisu prawa.
Przypadki takie reguluje ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, gdzie na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 10 pracodawca nabywa prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe figurują w KRK tylko w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów niektórych ustaw wynika:

 • wymóg niekaralności,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Żądanie przez pracodawcę podania innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 k.p. może prowadzić do naruszenia prawa, w tym przepisów RODO. Oznacza to, że informacji o niekaralności pracodawca może żądać tylko i wyłącznie wtedy, gdy taki wymóg wynika z przepisów, np.:

 • pracodawcy sektora finansowego mają prawo żądać od kandydata do pracy lub pracownika informacji o tym, c...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy