Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sztuka motywowania

22 maja 2018

NR 39 (Czerwiec 2017)

Motywacja w strukturze liniowej

0 98

Jak dopingować podwładnych do wydajniejszej pracy, jeśli pracujemy w strukturze liniowej i nasze możliwości są ograniczone? Jakich zasad się trzymać, aby nasze propozycje były wartościowe i przynosiły efekty?

Struktura liniowa należy do klasycznych rozwiązań organizacyjnych w firmach zajmujących się produkcją. W czystej formie występuje głównie w małych przedsiębiorstwach lub funkcjonuje czasowo, na pewnym etapie rozwoju organizacji. W strukturze liniowej są dwa rodzaje stanowisk: kierownicze oraz robotnicze. Kierownik najniższego szczebla zarządza określoną liczbą robotników, natomiast kierownik wyższego szczebla zarządza kierownikami szczebla niższego. 

W przedsiębiorstwach o klasycznej strukturze liniowej kierownik zajmuje się w zasadzie wszystkim, czyli rekrutuje, rozlicza płace, przekazuje polecenia, ocenia pracowników itp. W obszarze jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje także motywowanie podwładnych. Stosuje więc różne dostępne w zakładzie narzędzia służące motywowaniu i dba o to, aby poziom motywacji był zadowalający i przynosił wymierne efekty.

Sposoby motywacji

Przeprowadzane w polskich firmach produkcyjnych badania wskazują dość jednoznacznie, że istnieje niewiele czynników motywujących pracowników najniższego szczebla, uzyskujących relatywnie niskie wynagrodzenie. Okazuje się też, że w większości są to motywatory finansowe (podwyżki, premie, nagrody pieniężne), a ponadto to poczucie sprawiedliwej płacy, stabilność zatrudnienia, satysfakcja z wykonywanej pracy i pochwała dają poczucie silnej motywacji i są w stanie zrekompensować zbyt niskie wynagrodzenie.

 

Zróżnicowanie płac w ramach zakładu powinno być odzwierciedleniem różnic w umiejętnościach i kompetencjach stanowiących realną wartość dla zakładu czy znaczenia poszczególnych stanowisk pracy jako kluczowych w procesie pracy.  Należy unikać zbyt dużych dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników na analogicznych stanowiskach.

 

Zdaniem Anny Tomaszuk, przy niezaspokojonych (lub nie do końca zaspokojonych) potrzebach finansowych pracowników produkcji trudno w procesach motywowania bazować na ich motywacji wewnętrznej i kreowaniu potrzeb wyższego rzędu – bardzo często akcentowanych w literaturze z zakresu zarządzania. Dodatkowo, w odniesieniu do tej grupy pracowników, niezasadne jest inwestowanie w inne narzędzia pozapłacowe, takie jak imprezy integracyjne, dofinansowanie wydarzeń kulturowych czy preferencyjne systemy pożyczkowe. Generują one bowiem dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa, które z punktu widzenia pracowników nie wpływają na wzrost motywacji.

Rola kierownika 

W procesie motywowania pracowników rola bezpośredniego przełożonego sprowadza się najczęściej do mobilizowania podwładnych do efektywnej i terminowej realizacji zadań. W zasadzie swobodnie może on posługiwać się tzw. miękkimi narzędziami motywowania (np.: wyznaczanie celów, komunikacja motywująca, budowanie tożsamości i odpowiedzialności za zespół itd.) z pogranicza zarządzania i psychologii.

 

Motywatory „miękkie”: 

poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, umożliwienie realizowania pracownikom własnych wartości i celów, okazywanie zaufania, dobra atmosfera pracy, satysfakcja z wykonywanej pracy, poczucie ważności i aprobaty, różnorodność realizowanych zadań, partycypowanie w podejmowaniu decyzji.

 

Kierownik nie ma możliwości swobodnego dysponowania motywatorami finansowymi: płacowymi i pozapłacowymi, chyba że w systemie motywacyjnym, regulaminie premiowania i innych dokumentach wewnętrznych regulujących kwestię płac i dodatków przewidziano jego rolę. Może on bowiem wpływać na wysokość premii poprzez system ocen, typować pracowników do nagród, a niekiedy rozdzielać wśród poszczególnych członków zespołu nagrodę przyznaną grupowo itp. 

Kiedy płaca Ma wymiar motywacyjny?

Podstawowym narzędziem stosowanym w celu zwiększen...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy