Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

1 lipca 2019

NR 51 (Czerwiec 2019)

Lider bezpieczeństwa jak wpływać na bezpieczne zachowania pracowników?

0 1200

Bezpieczeństwo jest dziś bezsprzecznie najważniejszą kwestią dla firm. Stanowi odzwierciedlenie wartości, jakimi kierują się organizacje, wpływa na sposób postrzegania firmy przez kandydatów na rynku pracy, kontrahentów i współpracowników. 

Bezpieczeństwo jest dziś bezsprzecznie najważniejszą kwestią dla firm. Stanowi odzwierciedlenie wartości, jakimi kierują się organizacje, wpływa na sposób postrzegania firmy przez kandydatów na rynku pracy, kontrahentów i współpracowników. 

Bezpieczeństwo jest nie tylko wymogiem prawnym, ważnym elementem kultury organizacyjnej firmy, ale także polityki employer-brandingowej. Firmy nie tylko muszą, ale także chcą poprawiać warunki pracy, kształtując kulturę opartą o bezpieczeństwo i ciągłe doskonalenie w tym zakresie. 


Najważniejsza jest konsekwencja


Choć bezpieczeństwo jest dla wielu firm produkcyjnych priorytetem, to jednak jest także ogromnym wyzwaniem. Wymaga bowiem zachowania bezkompromisowej postawy – często kosztem nawet wyników produkcyjnych. Co więcej, oznacza również konsekwentne prowadzenie świadomej polityki w zakresie bezpieczeństwa i kultury pracy oraz w zakresie przywództwa w organizacji. Nie da się realizować wskazanych celów bez zaangażowania kadry zarządzającej w firmie. Bezpieczeństwo musi stanowić nadrzędny cel, który konsekwentnie, każdego dnia, jest realizowany przez wszystkie szczeble zarządzania w organizacji.

Postawa – brygadzistów, mistrzów, kierowników i dyrektorów – musi więc jasno wskazywać, że dla firmy bezpieczeństwo jest najważniejsze. Te osoby, jako liderzy bezpieczeństwa, swoją postawą i codziennymi decyzjami muszą nie tylko dawać przykład pracy zgodnie z zasadą safety first (z ang. bezpieczeństwo przede wszystkim), lecz także wpływać na pracowników, tak by to oni sami stali się ambasadorami bezpieczeństwa na swoich obszarach. Jeśli więc pracownik produkcji jest w stanie zwrócić uwagę wizytującej go osobie, że na danym obszarze ma poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych, a pracownik magazynu wyprosi z niego osobę, która wchodzi tam bez wymaganego kasku, to jesteśmy na dobrej drodze w kształtowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa, w której pracownicy przestrzegają obowiązujących zasad i procedur oraz czują się uprawnieni przez swoich przełożonych, a także kadrę zarządzającą do pilnowania i egzekwowania polityki bezpieczeństwa na swoim obszarze. Wymaga to jednak od liderów bezpieczeństwa nadania swego rodzaju uprawnień pracownikom liniowym, tak by czuli się zobligowani do proaktywności, a w swoich działaniach – bezpiecznie i komfortowo przy wsparciu 
przełożonych.

POLECAMY


Ewolucja, a nie rewolucja


Wpływanie na bezpieczne zachowania pracowników jest bez wątpienia procesem, który wymaga czasu, pracy i konsekwencji. Liderzy oraz menedżerowie muszą nie tylko spełnić wymogi prawne (niezbędne szkolenia, instruktaże, badania lekarskie czy uprawnienia do wykonywania pracy), ale przede wszystkim zachować postawę angażującą i proaktywną – promującą wszelkie działania sprzyjające bezpieczeństwu (np. projekty niwelujące warunki szkodliwe lub poprawiające ergonomię pracy). Liderzy ci wykorzystują więc wszystkie możliwe okazje do tego, aby rozmawiać o bezpieczeństwie ze swoim zespołem. Temat ten powinien pojawiać się nie tylko na spotka niach komunikacyjnych z całą załogą, ale także na spotkaniach działowych, podczas rozmów rozwojowych z pracownikiem czy zwykłej, codziennej wizyty w dziale produkcji, w trakcie której rozmawia się o swoich obserwacjach bezpiecznych zachowań, jak również tych, które potencjalnie niosą ryzyko wypadku. Co więcej, temat bezpieczeństwa – jako najważniejszy – powinien „otwierać” wszystkie spotkania operacyjne, co też będzie jednoznacznym sygnałem dla naszego zespołu, że kwestie BHP są priorytetem dla kadry zarządzającej.


Ważny głos pracowników


Indywidualne rozmowy z pracownikami liniowymi przy ich stanowisku pracy są też dobrym momentem, aby zapytać o ich przemyślenia i spostrzeżenia na temat maszyn i urządzeń, z którymi pracują, co pozwoli firmie lepiej zarządzać ryzykiem potencjalnych zdarzeń wypadkowych. Pracownicy ci jako osoby, które najlepiej znają swój obszar pracy, często też mają ciekawe pomysły na usprawnienie i doskonalenie bezpieczeństwa w miejscu wykonywania swoich obowiązków. Rozmowy z przełożonymi wyższego szczebla (również innych funkcji), związane z kreowaniem kultury bezpiecznej pracy, utwierdzają pracownika w przekonaniu, że jest to cel nadrzędny dla firmy i wszelkie inne działania muszą być mu podporządkowane. 

Taka rozmowa jest świetnym momentem, aby doceniać pracowników, którzy pracują bezpiecznie i wymagają tego od innych. Docenienie starań pracownika i podziękowanie mu za wkład w realizację polityki bezpieczeństwa nie tylko będzie dla niego motywujące, ale także pozwoli budować zespół nieformalnych ambasadorów bezpieczeństwa na danym obszarze. Warto zaangażować ich do promowania kultury BHP oraz jako mentorów dla nowych pracowników, którzy dopiero wchodzą do organizacji. Będzie to zarówno nobilitacja dla pracowników-mentorów, którzy będą mogli podzielić się swoim bezcennym doświadczeniem w pracy na konkretnym obszarze z konkretnymi zagrożeniami, jak i czynnik motywujący i przełamujący codzienną rutynę. Dodatkowo, zyskamy pewność, że nowe osoby otrzymają pakiet cennych, praktycznych rad i wskazówek od rzetelnych, świadomych potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw osób. Pozwoli to na umacnianie dobrych praktyk w zespole i niwelowanie tych ryzykownych. Co więcej, dla lidera bezpieczeństwa będzie to okazja do budowania zespołu, który chętnie dzieli się wiedzą – nie tylko z zakresu produkcji i jakości, ale także bezpieczeństwa i ergonomii pracy. W konsekwencji pozwoli to na zwiększanie świadomości pracowników i wzmocnienie kultury bezpiecznej pracy poprzez realizację codziennych zadań. 


Bezpieczeństwo – wyzwanie dla lidera


Kształtowanie postaw pracowników ukierunkowanych na bezpieczeństwo jest więc ogromnym wyzwaniem dla liderów zespołów. Wymaga czasu oraz ogromnego zaangażowania w budowanie świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy, jakie spoczywa na każdym z pracowników. Od liderów natomiast wymaga rozmów i szkoleń, doceniania właściwych zachowań i jednoznacznego potępienia każdego odstępstwa od ustalonych zasad. Wymaga wyraźnego wskazywania priorytetów i bezkompromisowego działania w tym zakresie. Lider bezpieczeństwa nie dopuści pracownika do wykonywania pracy na niebezpiecznej maszynie, nawet jeśli ma opóźnienie w planach produkcyjnych. Nie pozwoli na pracę osobie z nieaktualnymi uprawnieniami do wykonywania danej pracy. Szef dbający o BHP nagradza, docenia i promuje pracowników zaangażowanych w bezpieczeństwo. Zachęca do uczestnictwa w aktywnościach prozdrowotnych firmy (konkursach, prelekcjach czy szkoleniach) oraz – co najważniejsze – upoważnia swoich podwładnych do bycia ambasadorem bezpiecznej pracy na swoim obszarze. Przede wszystkim lider bezpieczeństwa wskazuje swojemu zespołowi wyraźny cel nadrzędny – bezpieczne wykonywanie pracy, unikanie rutyny i bezrefleksyjnego wykonywania zadań, dbałość o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 

Plakaty i slogany promujące bezpieczną pracę oraz rozmowy na temat BHP nie zdadzą egzaminu, jeśli w swoich decyzjach i działaniach liderzy nie będą zawsze stawiać bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Tylko konsekwentne podejście do polityki bezpieczeństwa może kształtować pożądane nawyki pracowników w tym zakresie. Zasada safety first musi więc obowiązywać się nie na plakatach i prezentacjach dla pracowników, ale w każdym projekcie, który firma realizuje. Reguła ta musi być częścią kultury organizacyjnej firmy, świadomie utrwalaną każdego dnia. 

Lider bezpieczeństwa poważnie traktuje wszelkie zgłoszenia pracowników dotyczące potencjalnego niebezpieczeństwa – od niezabezpieczonej maszyny po kałużę wody rozlanej na podłodze. Co więcej, sam zachęca pracowników do tego, aby uważnie obserwowali swoje otoczenie w pracy i zgłaszali wszelkie niepokojące ich kwestie. Lider bezpieczeństwa monitoruje status działań niwelujących wspomniane zagrożenia i wraca do pracownika z informacją zwrotną na temat tego, co dzieje się w zgłoszonym przez niego temacie. Pracownik musi mieć poczucie, że informacja przez niego zgłoszona została poważnie potraktowana: niezabezpieczoną maszynę wyłączono z użytkowania, a kałużę wytarto. Jeśli usunięcie potencjalnego niebezpieczeństwa nie jest możliwe od razu lub wymaga dodatkowych nakładów finansowych albo czasu – wróćmy z taką informacją do pracownika. Podziękujmy za zwrócenie uwagi na ważny problem i poinformujmy o planowanych działaniach z tym związanych. Nie zostawiajmy pracownika w poczuciu, że ze zgłoszonym tematem nic się nie dzieje.

 

Budowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa


Udzielanie informacji zwrotnej jest więc kluczowym elementem w procesie budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa i kształtowania postaw z tym związanych. Daje liderom narzędzie, dzięki któremu może wzmacniać pożądane zachowania lub też eliminować te, które nie są zgodne z polityką bezpieczeństwa. Nie da się bowiem kształtować wzorców bez prowadzenia dialogu. Rozmowa na temat oczekiwań, docenianie i chwalenie tych, dla których na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy