Urlop po długotrwałej chorobie

Czy pracownikowi przysługuje urlop po powrocie do pracy po długim zwolnieniu lekarskim?

Okiem inspektora

W trakcie zatrudnienia pracownik, na podstawie przepisów prawa, ma prawo do nieświadczenia pracy. Usprawiedliwione nieobecności w pracy, bo o nich mówimy, mogą mieć różny charakter. Taką nieobecnością są wszelkiego rodzaju urlopy: wypoczynkowy, szkoleniowy, macierzyński, rodzicielski, dodatkowy dla pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności itp. Usprawiedliwioną nieobecnością są również tzw. zwolnienia od pracy: dni wolne na opiekę nad dzieckiem, z tytułu urodzenia dziecka, ślubu własnego itp. Jedną z najczęstszych przyczyn usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest choroba pracownika.

Konkretny rodzaj nieobecności wiąże się z wystąpieniem określonych zdarzeń w prywatnym lub zawodowym życiu pracownika. Choroba spowoduje, że pracownik skorzysta ze zwolnienia lekarskiego, urodzenie się dziecka może skutkować urlopem macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, wychowawczym, dniami wolnymi na opiekę nad dzieckiem. 

REKLAMA

​​

Z usprawiedliwieniem (udokumentowaniem) każdego rodzaju nieobecności wiążą się konkretne obowiązki zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Pracownik jest na przykład zobowiązany do udokumentowania swojego prawa do danego rodzaju nieobecności. Na pracodawcy ciąży z kolei obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub skierowania pracownika na badania kontrolne po nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej dłużej niż 30 dni.

Przeznaczenie urlopu 

Urlop to przewidziana przepisami prawa przerwa od świadczenia pracy przez pracownika. Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił fizycznych i psychicznych zatrudnionego. Choroba uniemożliwia mu skorzystanie z urlopu wypoczynkowego, który ma być wykorzystany na odpoczynek. Artykuł 165 Kodeksu pracy stanowi, że jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn m.in. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca jest obowiązany do przesunięcia urlopu na termin późniejszy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. (sygn. akt: II PK 123/09):  „1. Udzielenie urlopu wypoczynkowego, także na żądanie (art. 1672 k.p.), pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby jest niezgodne z prawem. 2. Niezdolność do pracy wyłącza możliwość korzystania z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem, w związku z czym udzielenie urlopu w okresie niezdolności do pracy jest prawnie niedopuszczalne, także wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę”.

Dodatkowo art. 166 k.p. zawiera zamknięty katalog przyczyn przerywających urlop wypoczynkowy:

  • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika (nawet jednodniowa),
  • odosobnienie pracownika w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie (do 3 miesięcy),
  • urlop macierzyński.

Przerwaniu ulega również urlop udzielony na żądanie pracownika. 

U...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy