Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwój i sukcesja

22 września 2022

NR 70 (Sierpień 2022)

Scrum Manufacturing

0 30

Im bardziej skomplikowany proces produkcyjny, tym bardziej wymaga on usystematyzowanego podejścia. W poszukiwaniu metod wspomagających procesy produkcyjne warto rozglądać się poza ten obszar, gdyż wartościowe rozwiązania można znaleźć w branżach z pozoru różnych od produkcji. W taki właśnie sposób postąpiła branża IT, dostosowując Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie na potrzeby produkcji oprogramowania. Powstała koncepcja nazywana została Lean Development i jej podstawą jest eliminacja strat.

Skoro producenci oprogramowania dostrzegli korzyści, jakie wynikają ze szczupłego podejścia, może warto skorzystać z rozwiązań, które zostały stworzone z myślą o branży IT? Ciekawym rozwiązaniem jest jedna z metod zwinnego wytwarzania oprogramowania, czyli Scrum, która wykorzystywana na potrzeby produkcji nosi nazwę Scrum Manufacturing. 

POLECAMY

Czym jest Scrum?

W celu bliższego poznania Scruma warto skorzystać z przewodnika stworzonego przez twórców tego podejścia, Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda, na którym w dużym stopniu oparty jest niniejszy tekst. 
Scrum to łatwe do zrozumienia, ale trudne do praktykowania ramy postępowania, które usprawniają procesy wytwarzania i rozwiązywania skomplikowanych problemów. Scrum nie jest metodą zarządzania ani narzędziem do rozwiązywania problemów. Jest wyłączenie sposobem działania, a na jego całokształt składają się reguły, Zespoły Scrumowe, role i artefakty. Znajomość każdego z tych elementów pozwoli zrozumieć tę metodę i rozpocząć proces wdrożenia tego rozwiązania na produkcji.

Empiryzm i Lean

Scrum łączy w sobie podejście empiryczne oraz koncepcję Lean, o której napisano już wiele, i która dominuje obecnie w sektorze produkcyjnym. Bez tych dwóch elementów Scrum nie będzie istniał. Opiera się obserwowalnych danych i doświadczeniu członków zespołu oraz na eliminacji marnotrawstwa. Empiryzm tworzony jest przez trzy filary: przejrzystość, inspekcję i adaptację. 
Wszystkie elementy procesu rozwiązywania przepracowywanego problemu, na każdym etapie, powinny być widoczne zarówno dla członków zespołu, jak i wszystkich osób zainteresowanych. Wizualizacja stanu prac może być dowolna, jednak ważne jest, aby zapoznanie się z pracą nie wymagało dodatkowych nakładów. 
Przebieg pracy jest nieustannie monitorowany i poddawany inspekcji, co pozwala na wyłapanie nieprawidłowości, błędów, odstępstw i przeszkód, aby odpowiednio wcześnie zareagować i wprowadzić korektę.
Na uwagę zasługuje również fakt, że ramy postępowania, jakie opisuję, dają zespołom dużą swobodę w wykorzystywaniu narzędzi, a to również korzystnie wpływa na zaangażowanie i relacje.

Wartości

Nim poznamy, jak funkcjonuje Scrum, koniecznie należy poznać, a przede wszystkim zrozumieć wartości, według których zespół powinien postępować i w nich się doskonalić:

 • Zaangażowanie – członek zespołu powinien wykazywać zaangażowanie, jednak rolą organizacji jest wspieranie pracownika w budowaniu takiej postawy. Przede wszystkim należy dać pracownikowi swobodę podejmowania decyzji oraz wyboru narzędzi. Co ciekawe, w ramach Scrum członek zespołu sam decyduje, jakim elementem problemu się zajmie, a tu już krok do budowania motywacji wewnętrznej pracownika, co doskonale opisał Daniel Pink w swojej książce poświęconej nowemu podejściu do motywacji [2].
 • Skupienie – koncentracja na pracy i wykonywanych obowiązkach. Niedopuszczalne jest np. korzystanie ze smartfona podczas spotkań scrumowych, jak również należy pilnować, aby nie odbiegać od tematu.
 • Otwartość – niezwykle ważne jest, aby wszyscy członkowie i członkinie zespołu byli wobec siebie uczciwi i szczerzy w kwestiach pracy i wykonywanych obowiązków.
 • Szacunek – kompetencje każdego są szanowane i nigdy nie są podważane. Cały zespół ma świadomość, że zarówno otwartość, jak i szacunek są podstawą do prawidłowej i przejrzystej komunikacji.
 • Odwaga – bardzo ważna cecha, która pozwala zespołowi na skuteczną walkę z przeciwnościami, jakie wystąpią podczas realizacji zadania. Zespół nie obawia się mierzyć z trudnymi problemami i traktuje je jako okazję do rozwoju.

Z czego składa się Scrum?

Ramy postępowania zgodnie ze Scrum wymagają od organizacji i zespołów poznania wielu nowych pojęć, z którymi sektor produkcyjny nieczęsto się spotykał, oraz postępowania w pewien ustandaryzowany sposób. 

Scrum Team

Zespół Scrumowy składa się przede wszystkim ze Scrum Mastera, Product Ownera i Developerów, i jest interdyscyplinarny. Oczywiście na potrzeby dostosowania do sektora produkcyjnego zamiast Developerów lub też na Developerów składają się, w zależności od potrzeb, automatycy, inżynierowie procesu, inżynierowie produkcji, jakościowcy czy też przedstawiciele innych działów. Często jednak Developerem jest nazywany każdy członek zespołu, niezależnie od tego, co jest jego specjalizacją, ponieważ pojęcie to odnosi się do budowania, tworzenia.
Zespół taki jest najważniejszą częścią Scruma i nie ma w nim hierarchii. Skupia się on na realizacji wspólnego celu, jakim może być rozwiązanie problemu produkcyjnego. Składa się maksymalnie z 10 osób lub mniej, gdyż większe zespoły gorzej się komunikują i są mniej produktywne. Natomiast najmniejszy zespół to 3 osoby, gdyż taki zespół może cierpieć na brak osób z odpowiednimi kompetencjami.

Product Owner

Rolą tej osoby jest nadzór nad procesem rozwiązywania problemu, realizacji zadania. Tworzy wizję tego, co ma być wypracowane, pracuje nad wymaganiami, jest w kontakcie z klientem, którego angażuje, i zarządza budżetem. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na klienta wewnętrznego i zewnętrznego. O ile zewnętrzny jest zrozumiały, tak wewnętrznym klientem może być sama organizacja zamawiająca, np. rozwiązanie problemu, która współpracuje z Product Ownerem w realizacji zadania. Product Owner nie jest kierownikiem projektu, a reprezentantem klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
O ile Product Ownerem jest jedna osoba, tak rola ta polega na ciągłej współpracy. Zarówno z Zespołem Scrumowym, jak i z klientem, dlatego wśród wymagań do tej roli jest chęć zaangażowania we współpracę. W Scrumie współpraca z klientem jest bardzo intensywna, gdyż to pozwala dostarczyć produkt jak najbardziej zbliżony do jego oczekiwań.

Scrum Master

Jest to nietypowa jak na tradycyjne podejście do realizacji projektu rola. Scrum Master odpowiada za przestrzeganie zasad Scrum zgodnie z tym, jak one powinny wyglądać. Dba, aby zagadnienia tego podejścia były zrozumiałe i praktykowane. Szkoli organizację i pomaga wdrażać Scrum. Jego rolą jest również usuwanie przeszkód, które pojawiają się na drodze do sukcesu, pilnuje, aby wszystkie najważniejsze spotkania miały miejsce oraz określony czas, i pomaga zespołowi we wnoszeniu wartości do realizowanego zadania. Dba, aby nie tylko zespół, ale i organizacja, jak również osoby zainteresowane realizacją projektu, miały świadomość, czym jest empiryzm i jak go stosować.
Wspiera również Product Ownera w zarządzaniu listą zadań do realizacji, za którą Product Owner jest odpowiedzialny, oraz dba, żeby na linii osób zainteresowanych projektem, czyli tzw. biznesem, a Scrum Teamem nie był przeszkód w komunikacji.

Interesariusze

Osoby zainteresowane, czyli wspomniany wyżej biznes, nazywane są interesariuszami. Jest to często organizacja i jej przedstawiciele, którzy zainteresowani są realizacją zadania, projektu, jak również w jego zakresie mają wiedzę i umiejętności. Interesariuszem może być np. menedżer produkcji.
Za kontakt z interesariuszami odpowiada Product Owner, który w tym wypadku reprezentuje zespół, natomiast interesariusze, mimo że uczestniczą w przeglądzie realizacji zadania, w żadnym wypadku nie pomijają Product Ownera w kontaktach z zespołem, aby wywierać na zespół jakikolwiek wpływ.

Product Backlog lub też lista zadań do realizacji

W Scrumie nieustannie przewija się pojęcie Backlog Produktu, zwane też rejestrem produktu. Przypomnę, że produkt to efekt pracy Zespołu Scrumowego. Jest to uporządkowana lista zadań, jakie zespół powinien wykonać. Lista ta jest jedynym źródłem zadań do wykonania przez zespół. Nie jest jednak ona niezmienna, gdyż w trakcie trwania projektu ewoluuje na podstawie doświadczenia, zdobywania nowej wiedzy czy też pojawienia się świeżych pomysłów. Za nadzór i uporządkowanie tej listy odpowiada Product Owner. Product Backlog jest doskonalony poprzez dzielenie jego elementów na mniejsze, bardziej przejrzyste i jaśniej zdefiniowane, które potem stają się częściami składowymi wydarzenia zwanego Sprintem. Za dzielenie go na mniejsze elementy, przy wsparciu Product Ownera, odpowiadają Developerzy realizujący zadanie.

Wydarzenia

Na prawidłowo działający Scrum składają się wydarzenia, które dzięki swojej regularności i częstości eliminują potrzebę wprowadzania dodatkowych spotkań. Tymi wydarzeniami są Sprinty, Codzienne Scrumy, Planowanie Sprintu, Przegląd Sprintu, Retrospektywa Sprintu. Wszystkie one są obowiązkowe i mają wyznaczone czas, którego nie mogą przekraczać,
oraz osoby, które w nich powinny uczestniczyć.
Sprint – nazywany przez twórców Scruma jego pulsem. Podczas Sprintów wszelkie idee przekształcane są w wartość dodaną. Sprint trwa maksymalnie jeden miesiąc, a długość ustalana jest podczas Planowania Sprintu.
Planowanie Sprintu – poprzez współpracę całego Zespołu Scrumowego, oraz ewentualnie zaproszonych doradców, planuje się pracę, jaka będzie wykonana w wyznaczonym czasie. Z Product Backlogu wybiera się elementy do wykonania, które tworzą Backlog Sprintu, rejestr zadań do zrealizowania w czasie Sprintu. W trakcie Planowania Sprintu odpowiada się na następujące pytania:

 • Dlaczego Sprint ma wartość?
 • Jakie elementy mogą zostać podczas Sprintu ukończone?
 • W jaki sposób praca będzie realizowana?

Czas trwania Planowania Sprintu to maksymalnie osiem godzin dla Sprintu, który będzie trwał miesiąc. Jeżeli Sprint jest krótszy, czas planowania również się skraca. Częstą praktyką jest proporcjonalne dzielenie czasu, tzn. jeżeli Sprint będzie trwał dwa tygodnie, maksymalny czas planowania to 4 godziny.
Efektem tego wydarzenia jest Sprint Backlog, którego częścią składową jest również zobowiązanie zespołu zwane Celem Sprintu.

Cele

W tym miejscu koniecznie należy dopowiedzieć o Celach, jakie istnieją w Scrumie. Są to Cel Sprintu i Cel Produktu. Może się wydawać, że ich określenie jest zbędne, przecież zespół na podstawie Backlogów Produktu i Sprintu wie, co ma osiągnąć. Określenie owych celów pomaga zrozumieć, po co w ogóle jest Backlog Produktu czy Sprintu, i dlaczego elementy w nich są ułożone w danej kolejności. Cele określają stan w przyszłości i pozwalają zespołowi nieustannie zadawać sobie pytanie, czy jego działanie przybliża ich do przyszłości, a tym samym czy jego praca wnosi wartość.

Dzienny Scrum

Codzienne spotkania scrumowe są konieczne w celu weryfikacji postępów oraz dostosowania Backolgu Produktu. Podczas takiego spotkania, które trwa nie dłużej niż 15 minut, Developerzy informują, jak wygląda realizacja zadań, czy napotkali jakieś przeszkody l...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy