Akcja: INTEGRACJA

Sztuka motywowania Otwarty dostęp

Sprawność zespołów produkcyjnych zależy w dużej mierze od stopnia zintegrowania pracowników. Jeżeli współpracujące ze sobą osoby nie są świadome wzajemnych ograniczeń, uzdolnień i potrzeb, to zadania realizowane są wolniej i niedokładnie. 
Zespoły niezintegrowane to także zespoły konfliktowe. Dość powszechne jest przekonanie, że impreza firmowa ma służyć głównie zabawie i temu, żeby pracownicy miło spędzili czas. Warto jednak zaznaczyć, że każda impreza firmowa to nie tylko wydatek, ale także inwestycja, od której należy oczekiwać zwrotu w postaci biznesowych korzyści.


Głównym celem spotkań integracyjnych jest oczywiście pogłębianie więzi między pracownikami oraz pracowników z firmą. Zaletą takich spotkań jest jednak to, że motywują pracowników do lepszej pracy, co w dużym stopniu wpływa na wzrost przychodów firmy. Pracownicy wykazują później większą chęć do pracy i bardziej angażują się w rozwiązywanie problemów zawodowych. Podobnie jest zresztą w przypadku wszelkich imprez o charakterze motywacyjnym (ang. incentive event), organizowanych nie tylko dla pracowników, ale również dla partnerów biznesowych lub klientów.

REKLAMA

​​

Spotkanie integracyjne może mieć charakter nagrody lub zachęty. Nigdy natomiast nie spełni swojej funkcji, jeżeli pracownik będzie uczestniczyć w nim pod przymusem – nawet wtedy, gdy jego udział miałby być nagrodą za jakieś szczególne osiągnięcie.

Spotkanie integracyjne może również służyć realizowaniu celów szkoleniowych. W ramach kilkudniowych spotkań często odbywają się warsztaty kompetencyjne i szkolenia. Aby nie zaburzyć procesu integracji, prowadzi się je metodami aktywnymi, w formie gier i zabaw. Ich podstawową ideą jest raczej przypomnienie treści merytorycznych, przepisów obowiązujących w zakładzie, regulaminów itd. niż wprowadzanie nowych treści i umiejętności. 

W niektórych sytuacjach pracodawcy stawiają sobie za cel zebranie podczas integracji jakichś informacji o zespołach pracowniczych za pomocą obserwacji zachowań czy w luźnej rozmowie z kadrą. Odbywa się to podczas różnych zaplanowanych aktywności integracyjnych. Pomijając kwestie etyczne oraz ewentualny dyskomfort pracowników, zazwyczaj zebrane w ten sposób informacje wiele mówią o relacjach w zespole i nastrojach panujących w zakładzie pracy.

Na trwałe efekty trzeba cierpliwie czekać i starać się, aby spotkanie integracyjne nie było jedynym czy też jednorazowym w dłuższym okresie czasu działaniem mającym usprawnić pracę zespołu.

Czego oczekują pracownicy

Potencjalny uczestnik spotkania integracyjnego ma wobec niego określone oczekiwania. Aby integracja w ogóle miała sens i przyniosła spodziewaną korzyść, należy więc uwzględniać potrzeby pracowników. Z tego względu warto przeprowadzić wcześniej krótką ankietę badającą te potrzeby lub po prostu skonsultować propozycje planowanych działań integracyjnych podczas rozmów kierownictwa z zespołami. Należy zwrócić uwagę na to, że:

  • Pracownicy spodziewają się imprezy integracyjnej, ponieważ w innych firmach takie spotkania mają miejsce.
  • Pracownicy chcą, aby podczas takiego spotkania pracodawca dał im to, czego na co dzień od niego nie dostają.
  • Pracownicy spodziewają się, że to, co dostaną, będzie wyjątkowe i będzie odzwierciedlać ich codzienny wysiłek wkładany w realizację zadań.
  • Pracownicy potrafią ocenić wartość swojej pracy, dlatego spodziewają się imprezy, która będzie równoważna wobec poziomu zysków przedsiębiorstwa oraz ich wkładu w wypracowanie tego zysku.
  • Pracownicy rozumieją integrację jako zabawę, spodziewają się zatem dobrej zabawy.

Planując działania integracyjne dla zespołów produkcyjnych, trzeba też pamiętać i o tym, że „obowiązkowe” aktywności zaplanowane w ramach dłuższej integracji – zależnie od postawionego przed nią celu – nie będą mieć dla pracowników takiego znaczenia jak dla pracodawcy. Ich oczekiwania mogą się znacznie różnić, ponieważ celowość działań podejmowanych przez pracodawcę często jest po p...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy