Profilaktyka antymobbingowa

Okiem inspektora

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi higienicznego i bezpiecznego środowiska pracy. Odnosi się to nie tylko do zapewnienia odpowiednich warunków pracy wynikających z przepisów bhp. Równie ważne są przyjazne środowisko pracy oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

Firmy, w których jest „dobry klimat”, są bardziej konkurencyjne i osiągają lepsze wyniki. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa pracy, obniżanie poziomu stresu, pielęgnowanie dobrej atmosfery, budowanie współpracy i świadome zarządzanie konfliktem sprzyjają dobremu samopoczuciu pracowników, wpływając na poziom ich zaangażowania i wydajność.

REKLAMA

​​

Obowiązki pracodawcy

Prócz obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz profilaktyką zdrowotną, pracodawca ma również obowiązek dbania o zapewnienie pracownikowi środowiska pracy wolnego od przemocy psychicznej.

Pracodawca zobowiązany jest do:

  • poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika – art. 11(1) k.p.,
  • równego traktowania pracowników w zatrudnieniu – art. 11(2) k.p.,
  • niedyskryminowania pracowników – art. 11(3), 18(3a) i 18(3b) k.p.

Bezpośrednio na pracodawcę nakaz przeciwdziałania mobbingowi nakłada art. 94(3) Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: II PK 149/14): „Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nie polega jedynie na działaniach dotyczących przypadków wystąpienia tego zjawiska, ale również na działaniach zapobiegawczych, które powinny być realne i efektywne”.

Czym jest mobbing?

Istotą mobbingu są działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt: III APa 13/16): „Choć nawet jednorazowe naganne zachowanie w stosunku do pracownika może wywołać u niego złe samopoczucie, to jednak o skutkach w postaci długotrwałego wpływu na psychikę może być mowa dopiero przy zwielokrotnieniu tych działań. Działania mobbingowe muszą być przy tym na tyle intensywne i naganne, że przyczynią się do powstania u pracownika bardzo silnego odczucia zastraszenia i beznadziejności sytuacji. Co do długotrwałości działań mobbingowych podkreślenia wymaga, iż poniżanie prac...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy