Okres rozliczeniowy czasu pracy

Okiem inspektora

Wydłużanie okresu rozliczeniowego ma sens w tych zakładach pracy, w których występuje nierównomierne zapotrzebowanie na pracę. Pozwala na ograniczenie, a nawet wyeliminowanie godzin nadliczbowych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wystąpienia przestojów.

Czym jest okres rozliczeniowy

Brak jest oficjalnej, wynikającej z przepisów, definicji okresu rozliczeniowego. Przyjmuje się, że jest to „okres, dla którego dokonuje się ustalenia, czy planowany czas pracy pracownika mieści się w granicach obowiązujących pracownika norm czasu pracy w przyjętym systemie pracy oraz czy nie zostanie przekroczona przeciętnie pięciodniowa norma czasu pracy, a także okres, po upływie którego dokonuje się rozliczenia czasu pracy tego pracownika1. Okres rozliczeniowy ściśle powiązany jest z czasem pracy i jego rozliczaniem.

REKLAMA

​​

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.03.2010 r. (sygn. akt: I PK 191/09): „Istota instytucji okresów rozliczeniowych czasu pracy sprowadza się do tego, że w ramach danego okresu ustala się liczbę przepracowanych przez pracowników dni i godzin, by następnie określić liczbę godzin nadliczbowych (…), wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej, które nie zostały zrekompensowane czasem wolnym i podlegają wynagrodzeniu obejmującemu (…) wynagrodzenie normalne wraz z dodatkiem. Zbilansowanie czasu pracy pracowników następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego”.

Podsumowując, okres rozliczeniowy to okres wyrażony w tygodniach bądź miesiącach, na który należy zaplanować pracownikowi liczbę dni i godzin pracy, mieszcząc się w dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy pracownika. Okres, po upływie którego należy dokonać rozliczenia czasu pracy tego pracownika.

Wprowadzenie okresu rozliczeniowego

Na podstawie Kodeksu pracy (art. 150) przyjęte okresy rozliczeniowe pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest zobowiązany do ustalania regulaminu pracy, okresy rozliczeniowe wprowadza w obwieszczeniu o czasie pracy. 

Układ zbiorowy wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania. Pracodawca jest zobowiązany zawiadomić pracowników o wejściu w życie układu zbiorowego oraz o zmianach dotyczących układu. 

Postanowienia regulaminu pracy, w tym długości okresów rozliczeniowych, ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z organizacją związkową, a także wtedy, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, treść regulaminu pracy ustala pracodawca. Ustalając długość okresów rozliczeniowych, wskazujemy także miesiące wchodzące w ich skład.

Regulamin pracy oraz obwieszczenie o czasie pracy wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników, w ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy