Legalna praca dla cudzoziemców w Polsce – wsparcie i uproszczenia dla obywateli Ukrainy

Okiem inspektora

Obecnie w Polsce mamy bardzo zróżnicowane przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Inne przepisy odnoszą się do obywateli Unii Europejskiej, a inne do obywateli pozostałych państw – przy czym obywateli sześciu z tych państw można zatrudniać w tzw. trybie uproszczonym. Dodatkowo od 12 marca br. obywateli Ukrainy w trybie specustawy.

Przy zatrudnianiu pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego należy kierować się szczególnymi przepisami. Zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach „cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego”.
W przypadku zatrudniania cudzoziemców w Polsce mamy do czynienia z dwiema grupami pracowników:

REKLAMA

​​

 • obywatele państw Unii Europejskiej (EU), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii;
 • obywatele pozostałych państw (tzw. państw trzecich).

Dla każdej z tych grup obowiązują inne przepisy.

I. Zatrudnianie obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii

Zasadą jest, że każdy obywatel Unii Europejskiej (UE) ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych prawem UE. Swoboda przemieszczania się w UE to podstawowe prawo obywateli UE.
Swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.
Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do:

 • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,
 • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę,
 • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,
 • pozostania w innym państwie członkowskim nawet po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,
 • traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

Każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii oraz członek jego rodziny niebędący obywatelem tych państw może przebywać na terytorium Polski do trzech miesięcy, bez konieczności zarejestrowania pobytu. W tym okresie każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny niebędący obywatelem tych państw zobowiązany jest posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest wymagana.
Jeżeli pobyt na teryto...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy