Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Korzyści i ryzyka dla pracodawcy

Okiem inspektora

Co warto wiedzieć na początek, czyli jakie są ogólne zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez firmy.

Aby można było mówić o pracy tymczasowej, potrzebne jest współdziałanie w tym zakresie trzech podmiotów:

REKLAMA

​​

 • agencji zatrudnienia (zwanej również agencją pracy tymczasowej),
 • pracownika tymczasowego (bądź osoby niebędącej pracownikiem, czyli działającej na podstawie umowy cywilnoprawnej),
 • pracodawcy użytkownika (czyli podmiotu, na rzecz którego praca jest wykonywana).

Agencja zatrudnienia zawiera dwie umowy:

 • jedną z pracownikiem tymczasowym (bądź osobą niebędącą pracownikiem),
 • drugą z pracodawcą użytkownikiem.

Formalnie to agencja zatrudnienia zatrudnia pracownika i to na niej ciąży najwięcej obowiązków „zwykłego” pracodawcy. 
Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka.
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pracy tymczasowej, a więc polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych osób oraz osób niebędących pracownikami, do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
Każdy pracodawca, który rozważa skorzystanie z usług danej agencji zatrudnienia, powinien sprawdzić, czy agencja ta jest wpisana do rejestru jako podmiot aktywny. Współpraca z podmiotem niewpisanym do rejestru będzie oznaczała, iż nie można mówić o pracy tymczasowej. Tym samym pracodawca użytkownik naraża się na roszczenia o ustalenie istnienia stosunków pracy z pracownikami, którzy teoretycznie mieli być pracownikami tymczasowymi, a w istocie będzie ich łączył po prostu stosunek pracy z pracodawcą użytkownikiem. 
Praca tymczasowa może być wykonywana w ramach stosunku pracy, ale możliwe jest także kierowanie do pracy tymczasowej osób niebędących pracownikami (w ramach umów cywilnoprawnych). 
Z pracy tymczasowej korzystają głównie pracodawcy użytkownicy, którzy potrzebują mało wykwalifikowanych pracowników tymczasowych, a więc takich, których w razie potrzeby łatwo zastąpić innymi. Z założenia bowiem pracownik tymczasowy nie będzie tak związany z pracodawcą użytkownikiem, jak pracownik stały. 

WAŻNE

Do pracowników tymczasowych nie stosuje się :

 • przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • art. 251 Kodeksu pracy, dotyczącego limitu zatrudnienia pracownika na czas określony przez okres 33 miesięcy bądź maksymalnie w oparciu o trzy umowy o pracę na czas określony.

Zasady dotyczące pracy tymczasowej uregulowane są w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (t.j. z dnia 1 sierpnia 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1563). W zakresie nieuregulowanym przedmiotową ustawą i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika. 

Ograniczenia w zatrudn

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy