Dołącz do czytelników
Brak wyników

Okiem inspektora

29 kwietnia 2021

NR 62 (Kwiecień 2021)

O czym należy pamiętać, zatrudniając cudzoziemca w czasie pandemii?

0 249

W związku z pandemią koronawirusa ustawodawca wprowadził szereg szczególnych rozwiązań, które mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców i pracowników. Nie zapomniał również o szczególnej sytuacji tych zatrudnionych, którzy są cudzoziemcami.

Wspomniane przepisy dynamicznie się zmieniały i ostatecznie zostały uregulowane ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.), która została zmieniona: 

POLECAMY

 • ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 568), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 roku, 
 • ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U., poz. 695), która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 roku. 

Legalny pobyt w czasie epidemii

Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dla porządku należy w tym miejscu podkreślić, że wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii nie wpływa w żaden sposób na prawa pobytowe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin. Uprawnienia te nie są bowiem uzależnione od posiadania jakichkolwiek zezwoleń czy dokumentów. Ponadto Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do końca 2020 roku (w tzw. okresie przejściowym) są traktowani jak obywatele UE, a członkowie ich rodzin jak członkowie rodzin obywateli UE. Szczególne rozwiązania są więc przeznaczone dla wszystkich pozostałych cudzoziemców, poza tymi wskazanymi wyżej. 

Pobyty tymczasowe – prawa i obowiązki

W celu maksymalnego ułatwienia załatwiania wszelkich formalności oraz obniżenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, ale także ze względu na zamknięcie urzędów i związane z tym wydłużenie wszystkich procedur uzyskiwania właściwych zwolnień, zgód czy jakichkolwiek dokumentów wprowadzono wydłużenie: 

 • legalnych pobytów cudzoziemców, które skończyłyby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,
 • terminów na składanie wniosków o legalizację pobytu,
 • ważności już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wydłużenie to będzie trwało do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Jak więc wynika z ustalonego okresu wydłużenia, na ten moment nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy ten termin faktycznie nadejdzie oraz z jaką datą wydłużenie przestanie obowiązywać. Jest to zatem wyzwanie zarówno dla cudzoziemców, jak i pracodawców, aby pamiętać, że z dniem ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego rozpoczyna się 30-dniowy termin na załatwienie wyżej wymienionych spraw. Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC – dokumenty wydawane cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej). Okres ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 
We wszystkich przypadkach, w których mowa jest o „odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni” ustawodawca ma oczywiście na myśli sytuację, w której nie będzie już żadnego ze wskazanych stanów, a więc ani stanu epidemii, ani stanu zagrożenia epidemicznego. Zatem złagodzenie obecnego stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego nie rozpoczyna biegu 30-dniowego terminu. Rozpocznie się on dopiero po całkowitym zniesieniu obu tych stanów. Trzeba tu jednak uważać na to, że dynamika zmian przepisów jest bardzo duża i może się okazać, iż wraz z wprowadzaniem kolejnych rozwiązań te poprzednie i aktualne na ten moment zostaną zmienione. 
Kolejne rozwiązanie wprowadzone ustawowo to wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wnioski te będzie można złożyć, tak jak dotychczas, w urzędach wojewódzkich do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. Powyższe rozwiązanie dotyczy cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o:

 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
 • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),
 • w przypadku obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju – przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego (umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość). 

Ustawa przedłuża również z mocy prawa – z takim samym 30-dniowym terminem – terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzji o umorzeniu postępowania w tych sprawach lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zatem każdy z cudzoziemców, który na ten moment w normalnych warunkach byłby zobowiązany do opuszczenia kraju, może w nim legalnie przebywać jeszcze przez cały czas stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Ponieważ terminy te wydłużają się z mocy prawa, nie ma potrzeby uzyskiwania w związku z tym żadnego potwierdzenia czy decyzji w tym zakresie. Na tych samych zasadach przyjęte zostało przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, który wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pobyty krótkoterminowe

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy